Obchodní podmínky


I.
Úvodní ustanovení

1.1 Tyto
obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti
Prodávajícího a Kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených
na webových stránkách janaslezakova.cz .
S těmito obchodními podmínkami má Kupující možnost se seznámit před
odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.
Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními
podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit.

1.2  Prodávající
je Jana Slezáková se
sídlem Jana Kubelíka 1540/17, 434 01 - Most,
IČ: 08779317.

1.3  Kupující
je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku Prodávajícímu.

II.
Předmět koupě

2.1  Předmět
koupě je produktem duševního vlastnictví prodávajícího, a proto je
Kupujícímu výslovně zakázáno jakékoliv jeho šíření, poskytování třetím osobám
nebo stahování či kopírování obsahu bez souhlasu autora.

2.2  Uzavřením
kupní smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu
koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou
kupujícího a Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

2.3  Předmět
koupě, nabízený na výše uvedených webových stránkách může být fyzické
zboží (dárkové, motivační a jiné předměty), elektronické publikace, videa,
audio nahrávky nebo služba Kupujícímu (konzultace, terapie atd.).

2.4  Je-li
předmětem koupě elektronický formát, získává kupující po zaplacení
objednávky přístup k předmětu koupě přes členskou sekci na webových
stránkách výše uvedených nebo je mu zaslán E-mailem formou přílohy či odkazu ke
stažení.

III.
Objednávka

3.1  Řádně
vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího odeslaná
objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy
s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní
smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

3.2  Kupující
objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky
prostřednictvím webových stránek výše uvedených. Kupující je povinen objednávku
před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

3.3  Odeslaná
objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají
vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout
kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

3.4  Kupující
odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou
zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou
součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním
objednávky.

IV.
Kupní cena

4.1  Ohledně
plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu
fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Faktura bude
kupujícímu zaslána elektronicky E-mailem na adresu uvedenou
v prodejním formuláři.

4.2  Prodávající
není plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny, uvedené u produktů jsou
tedy uvedeny bez DPH.

V.
Doprava a Platba

5.1 Platbu
za Předmět koupě je možné provést následujícími způsoby.
a. Online platební kartou (všechny běžné typy karet)
b. Bankovním převodem (běžný převod na základě zaslané zálohové faktury)
c. Hotově při převzetí (tato možnost je pouze pro fyzické produkty
a osobní převzetí)
Platba v hotovosti je zpoplatněna částkou uvedenou v objednávkovém
formuláři.

5.2  Platební
metoda Online platební kartou je realizována přes platební bránu společnosti
STRIPE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních kare.
Čísla platebních karet zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného
kanálu společnosti STRIPE.

5.3  Možnosti
Dopravy.
Pokud má Předmět koupě elektronický formát, je Kupujícímu po uhrazení
kupní ceny zaslán formou E-mailu.
Pokud je Předmět koupě fyzický předmět, lze využít zaslání spediční firmou nebo
osobní převzetí a za ceny dle aktuální nabídky v prodejním formuláři.

5.4  Doba
dodání.
Elektronický formát je běžně odesílán Kupujícímu ihned po uhrazení kupní
ceny Prodávajícímu.
Fyzické zboží je předáno Prodávajícím spediční firmě k doručení v co
nejkratším čase po uhrazení kupní ceny Prodávajícímu.
Osobní převzetí je možné po předchozí domluvě Kupujícího
s Prodávajícím.

VI.
Sankce

6.1  Nezaplatí-li
Kupující Prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den
prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná
bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty
na E-mail Kupujícího uvedený v prodejním formuláři zaslaná ze strany
Prodávajícího a to prostřednictvím bankovního převodu na účet
Prodávajícího.

VII.
Odpovědnost

7.1  Přístup
Kupujícího k elektronickému obsahu na výše uvedených stránkách
Prodávajícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně svých přihlašovacích informací
a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení
této povinnosti ze strany Kupujícího.

7.2  Kupující
nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji.
V případě, že Kupující třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou
odpovědnost za případný vznik škody a sankce jako by se zneužití
dopustil sám.

7.3  Kupující
se zavazuje jednat v souladu s ustanovením č.II, odst.2.1, zejména
nestahovat elektronický obsah bez souhlasu Prodávajícího na svůj pevný
disk či jiné off-line nebo online médium určené pro ukládání digitálních dat
nebo jej poskytovat dalším osobám. Kupující se zavazuje nepořizovat žádné audio
video záznamy přehrávaného obsahu. Veškeré tyto a další činnosti podobného
charakteru jsou v přímém rozporu s těmito smluvními podmínkami.

7.4  V případě
porušení ustanovení čl.II, odst.2.1 nebo čl.VII, odst.7.3 je Prodávající
oprávněn vymáhat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy:
jedno-sto-tisíc-korun-českých).

7.5  Souhlasem
těmito Obchodními podmínkami přijímá Kupující svá práva a povinnosti,
jakož i sankce v plné výši a vědomě bez odporu.

VIII.
Ochrana údajů

8.1  Prodávající
se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat
Kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu
a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou
nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého
obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů,
identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím,
veškeré zákaznické administrativě a rovněž k marketingovým účelům.

8.2  Osobní
data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi
s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím
stranám.

8.3  U údajů,
které jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy není podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a ve spojení se zákonem
o zpracování osobních údajů tuto smlouvu o zpracování osobních údajů
potřebný souhlas kupujícího s jejich zpracováním.

IX.
Zpracování osobních údajů

9.1  Veškeré
osobní údaje kupujícího zpracovávány k dosažení shody s GDPR
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679). Prodávající bude
údaje, sdělené mu Kupujícím v objednávce podle Čl. III. těchto Obchodních
podmínek využívat jen pro účely uzavřeného smluvního vztahu a obsahu
těchto Obchodních podmínek tak, aby nebyl narušen oprávněný zájem kupujícího.
Písemné materiály a podklady s údaji o kupujícím jsou ukládány
v uzamykatelné skříni s tím, že jak počítač, tak skříň
s písemnými materiály se nacházejí v uzamykatelné místnosti. Celé
znění zásad
zpracování osobních údajů je uvedeno na webových
stránkách Prodávajícího.

X.
Závěrečná ustanovení

10.1  Tyto
Podmínky a vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem
České republiky.

10.2  Tyto
obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. dubna 2021. Informace jsou sdělovány
prostřednictvím webových
stránek Prodávajícího, popřípadě dalšími informačními
kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních
podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových
stránkách Prodávajícího a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky
se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.