Zásady ochrany osobních údajůI.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů
podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana
Jungerová-Slezáková, IČ 08779317 se sídlem Jana Kubelíka 1540/17, 434 01 Most(dále
jen: „správce“).

2.   Kontaktní údaje správce
jsou

adresa:
Jana Slezáková
Jana Kubelíka 1540/17, 434 01 Most

E-mail:
koucink@janaslezakova.cz

telefon:
+420 601 381 970

3.   Osobními údaji se rozumí
veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například
jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo
na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval
pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie
zpracovávaných osobních údajů

1.   Správce zpracovává
osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal
na základě plnění Vaší objednávky.

2.   Správce zpracovává Vaše
identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel
zpracování osobních údajů

1.   Zákonným důvodem
zpracování osobních údajů je

· plnění smlouvy mezi Vámi
a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce
na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení
a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·   Váš souhlas se
zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve
spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo
služby.

2.   Účelem zpracování osobních
údajů je

·     vyřízení Vaší
objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,
které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),
poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění
smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze
strany správce plnit,

·     zasílání
obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce
nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

1.   Správce uchovává osobní
údaje

·     po dobu
nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto
smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

· po dobu, než je
odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5
let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.   Po uplynutí doby
uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů
(subdodavatelé správce)

1.   Příjemci osobních údajů
jsou osoby

·     podílející se
na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

·     podílející se
na zajištění provozu služeb,

·     zajišťující
marketingové služby.

2. Správce nemá
v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou
poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.
Vaše práva

1.   Za podmínek
stanovených v GDPR máte

·     právo
na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·     právo opravu
osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·     právo
na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·     právo vznést
námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·     právo
na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·     právo odvolat
souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.   Dále máte právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení
osobních údajů

1.   Správce prohlašuje, že
přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.

2. Správce přijal technická
opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
v listinné podobě, zejména bezpečné uložení záloh.

3.   Správce prohlašuje, že
k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1.   Odesláním objednávky
z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a
s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
přijímáte.

2.   S těmito podmínkami
souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.   Správce je oprávněn tyto
podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní
na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto
podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají
účinnosti dnem 31.03.2024