Obchodní podmínky

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených na webových stránkách https://janaslezakova.cz/. S těmito obchodními podmínkami má Kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit.

1.2  Prodávající je Jana Jungerová-Slezáková se sídlem Fričova 156, 274 01 - Slaný, IČ: 08779317.

1.3  Kupující je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku Prodávajícímu.

II.
Předmět koupě

2.1  Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví prodávajícího, a proto je Kupujícímu výslovně zakázáno jakékoliv jeho šíření, poskytování třetím osobám nebo stahování či kopírování obsahu bez souhlasu autora.

2.2  Uzavřením kupní smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

2.3  Předmět koupě, nabízený na výše uvedených webových stránkách může být fyzické zboží (dárkové, motivační a jiné předměty), elektronické publikace, videa, audio nahrávky nebo služba Kupujícímu (konzultace, terapie atd.).

2.4  Je-li předmětem koupě elektronický formát, získává kupující po zaplacení objednávky přístup k předmětu koupě přes členskou sekci na webových stránkách výše uvedených nebo je mu zaslán E-mailem formou přílohy či odkazu ke stažení.

III.
Objednávka

3.1  Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

3.2  Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webových stránek výše uvedených. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

3.3  Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

3.4  Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

IV.
Kupní cena

4.1  Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Faktura bude kupujícímu zaslána elektronicky E-mailem na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

4.2  Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny, uvedené u produktů jsou tedy uvedeny bez DPH.

V.
Doprava a Platba

5.1 Platbu za Předmět koupě je možné provést následujícími způsoby.
a. Online platební kartou (všechny běžné typy karet)
b. Bankovním převodem (běžný převod na základě zaslané zálohové faktury)
c. Hotově při převzetí (tato možnost je pouze pro fyzické produkty a osobní převzetí)
Platba v hotovosti je zpoplatněna částkou uvedenou v objednávkovém formuláři.

5.2  Platební metoda Online platební kartou je realizována přes platební bránu společnosti STRIPE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních kare. Čísla platebních karet zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti STRIPE.

5.3  Možnosti Dopravy.
Pokud má Předmět koupě elektronický formát, je Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zaslán formou E-mailu.
Pokud je Předmět koupě fyzický předmět, lze využít zaslání spediční firmou nebo osobní převzetí a za ceny dle aktuální nabídky v prodejním formuláři.

5.4  Doba dodání.
Elektronický formát je běžně odesílán Kupujícímu ihned po uhrazení kupní ceny Prodávajícímu.
Fyzické zboží je předáno Prodávajícím spediční firmě k doručení v co nejkratším čase po uhrazení kupní ceny Prodávajícímu.
Osobní převzetí je možné po předchozí domluvě Kupujícího s Prodávajícím.

VI.
Sankce

6.1  Nezaplatí-li Kupující Prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na E-mail Kupujícího uvedený v prodejním formuláři zaslaná ze strany Prodávajícího a to prostřednictvím bankovního převodu na účet Prodávajícího.

VII.
Odpovědnost

7.1  Přístup Kupujícího k elektronickému obsahu na výše uvedených stránkách Prodávajícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně svých přihlašovacích informací a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

7.2  Kupující nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Kupující třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody a sankce jako by se zneužití dopustil sám.

7.3  Kupující se zavazuje jednat v souladu s ustanovením č.II, odst.2.1, zejména nestahovat elektronický obsah bez souhlasu Prodávajícího na svůj pevný disk či jiné off-line nebo online médium určené pro ukládání digitálních dat nebo jej poskytovat dalším osobám. Kupující se zavazuje nepořizovat žádné audio video záznamy přehrávaného obsahu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v přímém rozporu s těmito smluvními podmínkami.

7.4  V případě porušení ustanovení čl.II, odst.2.1 nebo čl.VII, odst.7.3 je Prodávající oprávněn vymáhat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno-sto-tisíc-korun-českých).

7.5  Souhlasem těmito Obchodními podmínkami přijímá Kupující svá práva a povinnosti, jakož i sankce v plné výši a vědomě bez odporu.

VIII.
Ochrana údajů

8.1  Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím, veškeré zákaznické administrativě a rovněž k marketingovým účelům.

8.2  Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.3  U údajů, které jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy není podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů tuto smlouvu o zpracování osobních údajů potřebný souhlas kupujícího s jejich zpracováním.

IX.
Zpracování osobních údajů

9.1  Veškeré osobní údaje kupujícího zpracovávány k dosažení shody s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679). Prodávající bude údaje, sdělené mu Kupujícím v objednávce podle Čl. III. těchto Obchodních podmínek využívat jen pro účely uzavřeného smluvního vztahu a obsahu těchto Obchodních podmínek tak, aby nebyl narušen oprávněný zájem kupujícího. Písemné materiály a podklady s údaji o kupujícím jsou ukládány v uzamykatelné skříni s tím, že jak počítač, tak skříň s písemnými materiály se nacházejí v uzamykatelné místnosti. Celé znění zásad zpracování osobních údajů je uvedeno na webových stránkách Prodávajícího.

X.
Závěrečná ustanovení

10.1  Tyto Podmínky a vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

10.2  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. dubna 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek Prodávajícího, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách Prodávajícího a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.